100th Anniversary of Armenian Independence Celebration

Event Type: ART EVENT


Միացէ՝ք Թորոնթոյի հայ գաղութին և համայն հայութեան տօնախմբելու Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին անկախութեան 100 ամեակը։

Տեղի կ'ունենայ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի սրահէն ներս
Շաբաթ, 2 Յունիս, 2018
երեկոյեան ժամը 8-էն մինչեւ առաւօտ

ընկերակցութեամբ՝ Աղասի Իսպիրեանին և Գոհար Յովհաննիսեանին յատկապէս հրաւիրուած Հայաստանէն։

Տոմսերու համար դիմել՝
Լոռի Մելիտոնեանին - 416-801-9328
Վարդի Մութաֆեանին- 647-501-5522

Ձեռնարկին հասոյթը պիտի յատկացուի Հայաստանի «Կանանց Աջակցութեան Կեդրոն» կազմակերպութեան-- Women's Support Center - Yerevan, Armenia

Event Details:


Event Location:Share this event:

Disclaimer

ARM411.com is not responsible for, and makes no representations or warranties of any content on this page. ARM411.com have no control over the accuracy or legality of this event. ARM411.com is under no legal obligation to control the content of any listing on the site and are not liable for inaccurate information or typographical errors on the site.